Prezydent RP Ignacy Mościcki wśœród członków gabinetu. Widoczni od lewej: minister komunikacji Alfons Kuhn, minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski, minister skarbu Gabriel Czechowicz, minister spraw wojskowych Józef Piłsudski, minister reform rolnych Witold Staniewicz, minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, prezydent RP Ignacy Mościcki, minister robót publicznych Jędrzej Moraczewski, premier Kazimierz Bartel, minister rolnictwa i dóbr państwowych Karol Niezabytowski, minister poczt i telegrafów Bogusław Miedziński, minister sprawiedliwoœci Aleksander Meysztowicz, minister pracy i opieki społecznej Stanisław Jurkiewicz, minister wyznań religijnych i oœwiecenia publicznego Kazimierz Świtalski.