INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
 

Regulamin

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu o nazwie Polski Portal Biograficzny (biogramy.pl, ipsb.nina.gov.pl) wydawanego przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny.

Regulamin niniejszy jest udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem witryn: biogramy. pl www.ipsb.nina.gov.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

Polski Słownik Biograficzny to jedna z najważniejszych publikacji polskiej humanistyki XX i XXI wieku. Stanowi fundament wiedzy o historii Polski widzianej przez pryzmat losów ludzkich. Jednocześnie będąc wydawnictwem naukowym stanowi przeciwwagę dla niedoskonałości innych źródeł wiedzy. W tym kontekście udostępnienie Polskiego Słownika Biograficznego w Internecie pozwala eliminować z przestrzeni publicznej błędy wynikające z powtarzania informacji zawartych w niesprawdzonych źródłach. Polski Słownik Biograficzny wydawany przez Polską Akademię Nauk i Polską Akademię Umiejętności od 1935 roku (z przerwą w okresie okupacji hitlerowskiej i czasów stalinizmu), jest istotnym artefaktem kultury polskiej. Polski Słownik Biograficzny zawiera ponad 27 tysięcy biogramów.

Internetowy Polski Słownik Biograficzny (dalej „iPSB”) jest odrębną i niezależną publikacją multimedialną, która zawiera treści opublikowane wcześniej w Polskim Słowniku Biograficzny wzbogacając je o materiały multimedialne z wielu źródeł, a także o materiały własne - wyraźnie oznaczone źródłem pochodzenia - oraz uzyskane od innych instytucji i użytkowników. Wszystkie biogramy kolejno umieszczane w iPSB zostały zatwierdzone przez redakcję Polskiego Słownika Biograficznego działającą w strukturze Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, co pozwala jego odbiorcom na wykorzystywanie słownika w pracy naukowej, edukacyjnej i w popularyzacji wiedzy. Redakcja Polskiego Portalu Biograficznego nie ingeruje w treści biogramów PSB. Są one tylko ilustrowane materiałami audio, fotograficznymi i video, ich wyjaśnieniami i opisami.

Redakcja Polskiego Portalu Biograficznego umieściła krótkie informacje na temat wybranych postaci, których biogramów jeszcze nie ma w serwisie iPSB. Serwis iPSB jest również projektem popularyzującym wiedzę historyczną i wspierającym promocję Polski na świecie ze względu na dostępność Internetu bez ograniczeń terytorialnych.

Polski Portal Biograficzny zawierający zintegrowane domeny ipsb.nina.gov.pl i biogramy.pl to narodowy portal edukacyjny, popularyzatorski, naukowy, informacyjny i promocyjny, rozwijany pod auspicjami Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zbudowany na bazie materiałów multimedialnych (foto, video, audio) i tekstowych, kierowany do szerokiego grona użytkowników (z różnych grup wiekowych, zawodowych, społecznych, regionalnych, etc.), tworzony z materiałów własnych i pozyskanych z innych instytucji oraz od osób prywatnych, korzystający ze źródeł popularnych i specjalistycznych, będący medium pierwszego kontaktu i szybkiego reagowania, współpracujący z renomowanymi partnerami i instytucjami narodowymi, aspirujący do szerokorozumianej roli integratora treści i działań

Biogramy.pl to unowocześniona, rozbudowana, rozszerzona i dostosowana do obecnej sytuacji instytucjonalnej, technologicznej i społecznej wersja serwisu ipsb.nina.gov.pl, obejmująca wszystkie zgromadzone wcześniej zasoby, ale zachowującą autonomię i odrębność treści zakupionych z PSB, które są i powinny pozostać kluczowym i wyróżnionym filarem Portalu.

Projekt Polski Portal Biograficzny jest adresowany w szczególności do tych, którym informacje biograficzne mogą się przydać w codziennej pracy edukacyjnej, badawczej oraz samokształceniu.
W szczególności naszymi odbiorcami są:

  • młodzież szkolna;

  • studenci;

  • nauczyciele i pracownicy naukowi;

  • wszyscy zainteresowani historią swego kraju, regionu, miasta, czy dziedziny.

   Odbiorcami bezpośrednimi są wszyscy użytkownicy Polskiego Portalu Biograficznego, natomiast pośrednimi wszyscy ci, do których pochodzące z niego informacje trafiają np. za pośrednictwem nauczycieli czy wykładowców, wykorzystujących Polski Portal Biograficzny jako źródło wiedzy przydatnej w przygotowywaniu zajęć.

   Duża liczba materiałów dodatkowych (multimediów i materiałów kontekstowych) będzie dodatkowo poszerzać grupę odbiorców o tych, którzy zostaną zainteresowani treściami multimedialnymi (w tym również łączących edukację z rozrywką) i po zapoznaniu się z nimi poszerzą swoją wiedzę poprzez lekturę haseł biograficznych. Takie założenie poszerza maksymalnie potencjalną grupę odbiorców, gdyż każdy użytkownik Internetu może stać się użytkownikiem Polskiego Portalu Biograficznego.

   Zasadniczym celem projektu jest edukacja historyczna, poszerzenie zakresu badań, a także gromadzenie w jednym miejscu zasobów publicznych i prywatnych wszelkiego rodzaju materiałów i świadectw dokumentujących aktywność wybitnych Polaków na przestrzeni dziejów. Instrumentalnym celem jest tu przyśpieszenie procesu digitalizacji zasobu Polskiego Słownika Biograficznego oraz ilustrujących biogramy materiałów audio i audiowizualnych przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi stosowanych w nowych mediach.

   Definicje

   Usługodawca” lub „FINA” oznacza Filmoteką Narodową - Instytut Audiowizualny;

   Serwis” lub „Polski Portal Biograficzny” oznacza zintegrowane strony internetowe pod adresami www.ipsb.nina.gov.pl oraz biogramy.pl , której właścicielem i wydawcą jest FINA;

   iPSB” oznacza bibliotekę multimedialną – serwis udostępniania biogramów pochodzących z Polskiego Słownika Biograficznego wraz z ilustracjami audio/audiowizualnymi oraz treściami redakcji Polskiego Portalu Biograficznego;
   biogramy.pl oznacza – serwis udostępniania biografii słynnych Polaków, którzy nie mają jeszcze swoich biogramów w PSB) pozyskanych z innych źródeł niż PSB (np. PWN) oraz dotyczących ich multimediów;

   Użytkownik” oznacza osobę, która czyta, ogląda, odsłuchuje plik cyfrowy materiału multimedialnego lub jego fragment za pośrednictwem Polskiego Portalu Biograficznego, na zasadach przewidzianych w Regulaminie;

   Materiał” oznacza pojedynczy materiał audio, foto lub audiowizualny w formie pliku cyfrowego udostępniany przez Usługodawcę w ramach Polskiego Portalu Biograficznego nieodpłatnie;

   Treści” oznacza utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym utwory naukowe, oraz programy komputerowe i bazy danych, w tym Materiały;

   Twórca” oznacza podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne do treści Polskiego Portalu Biograficznego;

   Konto” oznacza obszar Serwisu dostępny dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i Hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, a także może on dokonywać oraz podejmować działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisu (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług itp., tworzenie biblioteki osobistej – tzw. kolekcji). Założenie konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu;

   Regulamin” oznacza niniejszy dokument regulujący zasady, zakres i warunki korzystania z Polskiego Portalu Biograficznego przez Użytkownika oraz wszelkie jego aktualizacje i zmiany.

   Postanowienia ogólne

   Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę w Polskim Portalu Biograficznym pod adresami www.iPSB.nina.gov.pl. I biogramy.pl

   Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Polskiego Portalu Biograficznego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

   Rejestracja w Polskim Portalu Biograficznym jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu przez Użytkownika.

   Zasady nieobjęte Regulaminem, a dotyczące polityki prywatności, podlegają zasadom Polityki Prywatności Polskiego Portalu Biograficznego dostępnymi pod adresem: http://ipsb.nina.gov.pl/index.php/Policy/.

   Korzystanie z Polskiego Portalu Biograficznego może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych (takich jak: regulamin konkursu, regulamin udziału w forum). W takiej sytuacji korzystanie z Polskiego Portalu Biograficznego uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego Regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

   FINA nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Polskiego Portalu Biograficznego oraz jego zawartości ani parametrów jakości udostępniania treści. Jakość udostępniania jest uzależniona od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy FINA a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od FINA.

   FINA zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania udostępniania w części lub
   w całości.

   FINA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych treści z oferty lub ograniczenia dostępu do nich do określonego terytorium, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu.

   FINA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia treści, w tym Materiałów z przyczyn od niej niezależnych.

   Zawartość Serwisu

   Podstawową usługą oferowaną przez Serwis jest możliwość zapoznania się z biogramami Polskiego Słownika Biograficznego, dostęp do zasobów FINA przygotowanych na potrzeby Polskiego Portalu Biograficznego oraz do korzystania z Materiałów Polskiego Portalu Biograficznego na zasadzie „video na żądanie” („video on demand”, „VoD”).

   Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Materiałów dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Serwisu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Serwisu, są zastrzeżone na rzecz FINA.

   Korzystanie z treści zawartych w PPB, o których mowa w ust. 3 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.

   Przekazywanie osobom trzecim utworów udostępnianych w PPB lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.

   Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego utworu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

   Użytkownik nie ma prawa zapisywać utworu z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych.

   Opis usługi

   1. Za pośrednictwem Polskiego Portalu Biograficznego Użytkownik uzyskuje dostęp do jego treści,
   w tym Materiału w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „dynamic streaming”) inicjowanej przez Użytkownika na stronach Serwisu.

   2.Serwis Polski Portal Biograficzny stanowi część cyfrowego repozytorium FINA. Wraz z rozwojem repozytorium FINA będzie też stale rozwijany Polski Portal Biograficzny.

   Wymagania dotyczące korzystania z iPSB i biogramy.pl

   Wymagania techniczne korzystania z Polskiego Portalu Biograficznego: Windows XP, 2000, Vista, 7, Mobile 6.5+; Mac OS 10.3 lub wyższy, Linux. Sugerujemy użycie następujących wersji przeglądarek: IE 7+, Firefox 3.6+, Opera 10+, Safari 4+, Chrome 6+. Powinna być zainstalowana i uruchomiona wtyczka Adobe Flash w aktualnej wersji. Obsługa ciasteczek (cookies) i JavaScript powinna być włączona.

   Szczególnie zalecany jest dostęp do szybkiego łącza internetowego. Do komfortowego korzystania z multimediów Polskiego Portalu Biograficznego rekomendowana jest przepustowość ok. 5 mbit/s. Niniejsze wymagania mogą mieć również zastosowanie w celu realizacji określonych transakcji lub funkcji oraz pobierania Materiałów. Użytkownik akceptuje te wymagania bez zastrzeżeń i jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymogów, które mogą ulegać zmianie.

   Zawarcie Umowy o prowadzenie Konta

   Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

   Zawarcie Umowy o prowadzenie Konta wymaga uprzedniego prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zalogowania. Jednocześnie utworzone zostaje indywidualne Konto Użytkownika w Polskim Portalu Biograficznym. Konto umożliwia Użytkownikowi tworzenie indywidualnej biblioteczki zawierającej treści z Polskiego Portalu Biograficznego.

   Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku podania danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu świadczenia danej usługi), Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu autopromocji działań FINA, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez FINA, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji, wysyłanych przez FINA w imieniu swoim, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika przy rejestracji w Polskiego Portalu Biograficznego. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną listu na adres: marketing@nina.gov.pl.

   Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po wprowadzeniu w formularzu poprawnego loginu („Login”) oraz Hasła, które Użytkownik ustala we własnym zakresie podczas rejestracji w Serwisie. Loginem do systemu jest unikalna nazwa Użytkownika bądź adres e-mail podany w trakcie rejestracji. W razie zapomnienia Hasła istnieje możliwość odzyskania go za pomocą formularza odzyskiwania Hasła. Użytkownik otrzyma przypomnienie pocztą elektroniczną na adres, który został zdefiniowany podczas Rejestracji w Serwisie.

   Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać Hasło w tajemnicy.

   Do logowania w serwisu Polski Portal Biograficzny Użytkownicy mogą wykorzystać dane zgromadzone przez zewnętrzne systemy: Facebook, Twitter i Google+ - na serwerach FINA gromadzone są tylko wymienione powyżej dane pobrane z tych serwisów. FINA nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności ww. stron. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłączną odpowiedzialność za politykę prywatności na danej stronie WWW ponosi podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na danej stronie.

   Zasady korzystania z treści iPSB i biogramy.pl

   Użytkownik może korzystać z treści, w tym Materiałów nieodpłatnie na podstawie licencji udzielonej mu przez FINA.

   Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją zasad korzystania z treści zawartych w Polskim Portalu Biograficznym – licencji.

   Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z treści na następującym polu eksploatacji: odtwarzanie w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „dynamic streaming”) w zakresie własnego użytku osobistego, bez możliwości korzystania w ramach jakiejkolwiek działalności gospodarczej i komercyjnej.

   Użytkownik w ramach udzielonej licencji nie ma możliwości zmiany struktury elektronicznej lub innego modyfikowania treści Polskiego Portalu Biograficznego, w tym Materiału ani pliku z Materiałem.

   Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Polskiego Portalu Biograficznego, w tym Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

   Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt uzasadnionych roszczeń Usługodawcy oraz osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw wskutek niewłaściwego korzystania z treści Polskiego Portalu Biograficznego, w tym Materiałów nieodpłatnych lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.

   Prawa własności intelektualnej, ochrona wizerunku

   Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zawarte w Polskim Portalu Biograficznym posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne chroniące informacje cyfrowe oraz, że niezależnie od tego czy treści Polskiego Portalu Biograficznego podlegają ograniczeniom wynikającym z zabezpieczeń technicznych – Użytkownik powinien korzystać z nich zgodnie z zasadami korzystania określonymi przez Usługodawcę oraz, że korzystanie w inny sposób z Materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian zasad korzystania z Materiałów za pośrednictwem Portalu Biograficznego. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Materiałów już pozyskanych przez Użytkownika. Użytkownik będzie zawiadamiany
   o wszelkich zmianach zasad korzystania.

   Wszystkie Materiały dostępne w Polskim Portalu Biograficznym są zabezpieczone przed nielegalnym korzystaniem.

   Treści Polskiego Portalu Biograficznego posiadają szczególny charakter dokumentalny i historyczny. Ewentualne naruszenie praw osobistych osób biorących udział w nagraniach nie jest zamierzone.
   Z powodu ochrony tych praw jakiekolwiek działania Użytkowników Polskiego Portalu Biograficznego, które mogłyby naruszyć jakiekolwiek dobra lub prawa osób uczestniczących w Treściach Polskiego Portalu Biograficznego są zabronione.

   Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać, nie obchodzić, nie modyfikować, nie stosować technik inżynierii wstecznej (reverse engineering) nie dekompilować, nie dezasemblować ani w inny sposób nie ingerować w jakąkolwiek część Materiału i systemu bezpieczeństwa, jak również nie usiłować tego dokonać lub nie pomagać w tym innej osobie, z wyłączeniem treści Polskiego Portalu Biograficznego udostępnionych na licencji Creative Commons umożliwiającej dany rodzaj wykorzystania treści. Usługodawca może kontrolować i monitorować przestrzeganie zasad korzystania i zastrzega sobie prawo egzekwowania przestrzegania zasad korzystania nie zawiadamiając o tym Użytkownika.

   Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość wyrażania opinii o treściach dostępnych w Polskim Portalu Biograficznym.

   Komentarze Użytkowników mogą być przekazywane na adres redakcji: ipsb@nina.gov.pl oraz przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://ipsb.nina.gov.pl/index.php/Contact/.

   Komentarze będą poddane publikacji po weryfikacji redakcji Polskiego Portalu Biograficznego.

   Komentarz nie może zawierać wulgaryzmów, wyrazów obraźliwych, opinii naruszających prawo polskie i międzynarodowe, treści faszystowskich, pornograficznych, dotyczących używek, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszające prawa innych osób lub zasady współżycia społecznego itp.

   Własność intelektualna Serwisu iPSB i biogramy.pl

   Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Polski Portal Biograficzny jako całość (ipsb.nin.gov.pl oraz biogramy.pl), jej części, a także Materiały, wszelkie grafiki, znaki towarowe, interfejsy, klipy dźwiękowe, treści redakcyjne, skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji usług, etc. zawierają informacje i materiały zastrzeżone stanowiące własność Usługodawcy lub ich twórców i Wydawców oraz są chronione na podstawie przepisów ochrony własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich przedmiotów ochrony w jakikolwiek inny sposób niż w ramach korzystania z Polskiego Portalu Biograficznego zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i warunkami Umowy. W żadnym przypadku nie jest dopuszczalne powielanie strony Polskiego Portalu Biograficznego (jej części) oraz jej zawartości, ich modyfikacja, najem, dzierżawa, użyczenie, obrót, jakiekolwiek rozpowszechnianie, tworzenie dzieł zależnych na ich podstawie. Użytkownik nie będzie używał Polskiego Portalu Biograficznego ani jego części i zawartości w jakikolwiek sposób niedozwolony, zwłaszcza poprzez naruszenie własności lub obciążanie przepustowości sieci. Nie jest dopuszczalna kompilacja treści, ogłoszeń, linków do innych stron oraz opisów stron Polskiego Portalu Biograficznego. Nie jest dopuszczalne nieuprawnione posługiwanie się znakami towarowymi, grafikami, logo Usługodawcy oraz Twórców.

   Naruszenie praw ochrony własności intelektualnej oraz innych praw, o których mowa powyżej powoduje pociągniecie Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej – włącznie z zapłatą odszkodowań pieniężnych.

   Reklamacje

   Reklamacje z tytułu nieprawidłowego przebiegu odtworzenia Treści Polskiego Portalu Biograficznego, uszkodzeń w pobranych plikach oraz nieprawidłowości w wyświetlanych Materiałów należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na Serwisie.

   Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

   • adres e-mail

   • opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł treści (Materiału), którego dotyczy problem.

   Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 20 dni roboczych.

   Odpowiedzialność Usługodawcy

   Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa dostępu do treści Polskiego Portalu Biograficznego została zrealizowana zgodnie z opisem, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jej niepoprawne wykonanie w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Usługodawcy.

   Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Polskiego Portalu Biograficznego. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.

   Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Polskiego Portalu Biograficznego
   w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.

   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z w/w przerwami lub zakłóceniami w świadczeniu usług.

   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.

   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) Identyfikatora Użytkownika lub Hasła umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z Polskiego Portalu Biograficznego.

   Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Polskiego Portalu Biograficznego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

   Rozwiązanie Umowy o prowadzeniu Konta

   Rozwiązanie umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres korespondencyjny Usługodawcy: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa. Ponadto Użytkownik musi wysłać do osoby odpowiedzialnej
   za pomoc i obsługę klienta [adres e-mail: info@nina.gov.pl] list elektroniczny z prośbą o rozwiązanie niniejszej Umowy i zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

   Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę nastąpi, jeżeli Użytkownik: wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z Regulaminem, używa lub usiłuje używać Polskiego Portalu Biograficznego niezgodnie
   z jego przeznaczeniem.

   W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ale zostaną przez Usługodawcę uznane za niepożądane, Usługodawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika i wezwie go do natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do wezwania, umowa zostanie rozwiązana, przy czym uważać się będzie, że nastąpiło to z przyczyny leżącej po stronie Użytkownika.

   Rozwiązanie umowy o prowadzenie konta powoduje likwidację konta Użytkownika w Serwisu.

   Newsletter

   1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Serwisu i innej działalności FINA.

   2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Serwisu oraz akceptację niniejszego Regulaminu i postanowień „Polityki prywatności”.

   3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez FINA informacji handlowych pochodzących od FINA. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Serwisu.

   4.Rezygnacja z usługi newslettera wymaga połączenia się ze stroną FINA przy pomocy adresu internetowego znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

   Zmiana Regulaminu

   Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie głównej Serwisu.

   Postanowienia dodatkowe

   Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia natychmiastowych kroków w celu wyegzekwowania lub sprawdzenia prawidłowego korzystania z Polskiego Portalu Biograficznego lub jej części bądź prawidłowej realizacji niniejszych postanowień. W tym celu Usługodawcy przysługuje prawo ujawnienia danych osobowych przedstawicielom prawa, organom administracji publicznej, lub osobom trzecim jeśli takie ujawnienie jest niezbędne dla właściwej egzekucji.

   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy kodeks cywilny.

   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Usługodawca ma prawo do jej wiążącej wykładni.

   Współpraca z użytkownikami

   Otwieramy się na środowiska internautów, zapraszamy ich do współpracy. Chcemy inspirować do aktywnego zdobywania wiedzy o historii Polski przez znajomość życia, działalności i dokonań konkretnych postaci.

   Serwis Polski Portal Biograficzny, administrowany przez FINA, umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych – przeszukiwanie kolekcji, tworzenie własnych zasobów w ramach kont Użytkownika, tworzenie notatek, dzielenie się nimi z innymi Użytkownikami i komentowanie w ramach forum a także uzupełnianie treści Polskiego Portalu Biograficznego o nowe materiały, zwłaszcza te archiwalne, pamiątki rodzinne, związane z ważnymi postaciami i wydarzeniami w historii Polski.

   Wszyscy Użytkownicy chcący udostępniać, publikować swoje materiały na stronie serwisu Polskiego Portalu Biograficznego muszą uprzednio poddać treści weryfikacji przez FINA lub osobę przez niego wyznaczoną.

   Przekazywane pliki graficzne powinny posiadać rozdzielczość minimum 300dpi, głębię koloru minimum 24 bity oraz być przekazane w formie plików JPEG (kompresja 1:4), BMP, PNG lub TIFF. Po uzyskaniu akceptacji FINA na udostępnienie treści Użytkownika, zainteresowany Użytkownik będzie zobowiązany podpisać umowę z FINA regulującą warunki współpracy obejmujące proces digitalizacji i udostępnienia materiału na stronie Polskiego Portalu Biograficznego.

   Warunkiem publikacji materiału będzie przygotowanie opisów (metadanych) z metryką według formularza przekazanego przez FINA drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin to tylko początek rozwoju serwisu Polski Portal Biograficzny. Tworzyliśmy go z myślą przede wszystkim o Naszych Odbiorcach i teraz to od Użytkowników zależy, jak spożytkują oni bogactwo udostępnianych zasobów Polskiego Słownika Biograficznego i portalu biogramy.pl. Będziemy to uważnie obserwować, wspomagać i ułatwiać.

   Zapraszamy do korzystania z Polskiego Portalu Biograficznego!

    
    
   Mecenas