Jak podkreślono w biogramie Andrzeja Czarneckiego "Stosownie do życzenia, wyrażonego jeszcze za życia, na tablicy nagrobkowej umieszczono obok herbu rysunki konia i psa. »Konia, że na nim chwały rycerskiej w tak wielu ekspedycjach dopędzał, psa zaś, że gdy Moskwicin, którego on między swoich dworskich policzył i za domowego miał, na życie się jego był zasadził, szczekaniem swoim wydał go«".