Fotografia z marca 1927 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.