Fotogrfia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.