Drzeworyt według rysunku Michała Elwiro Androlliego.