Drzeworyt Andrzeja Zajkowskiegoz 1883 roku według fotografii Awita Szuberta i grfiki Józefa Buchbindera.