Uczestnicy otwarcia wystawy podczas przemówienia naczelnika Wydziału Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Faustyna Dzika (1. z prawej). Stoją w pierwszym rzędzie od lewej: wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak, profesor Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie Piotr Rytel, wiceprezydent Warszawy Józef Ołpiński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.