Fotografia Zbyszka Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.