W scenie widoczni od lewej: Aleksander Żabczyński, Stanisława Nowicka i Tadeusz Olsza.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.