Strona dedykacyjna rozprawy Piotra Statoriusa starszego pt. "Emanuel seu de aeterno Verbo [etc.]", wydanej w Pińczowie w roku 1561.

W zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN. Źródło kopii cyfrowej: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Wśród osób którym Statorius dedykuje swoją rozprawę można rozpoznać następujące osoby, często posiadające poświęcone sobie biogramy w Polskim Słowniku Biograficznym. Odsyłacze do ich fiszek osobowych, o ile są dostępne na naszych portalach, podajemy w sąsiedniej zakładce "Postaci Powiązane". Poniżej, prezentując przyjęte identyfikacje postaci występujących w tekście łacińskim (bądź podejmując próby własnej identyfikacji), w tłumaczeniu polskim wyrównujemy odnośne personalia do mianownika:

  • "Domino Nicolao Olesnicio: Pinczouiae haeredi" - "Pan Mikołaj Oleśnicki, dziedzic Pińczowa" - Oleśnicki Mikołaj z Pińczowa h. Dębno (zm. 1566–7), poseł na sejmy, patron różnowierców (PSB, tom XXIII, s. 768 - biogram dostępny w iPSB).
  • "D. Ioachimo Lubomirio" - "Pan Joachim Lubomirski" - zapewne tożsamy ze zmarłym w roku 1567 Joachimem Lubomirskim, synem Jakuba i Anny z Wieruszyc - brak biogramu w PSB.
  • "D. Ioanni Laskorenio Wlodislauiae domino" - "Pan Jan Lanckoroński, pan Wodzisławia" - zapewne tożsamy ze zmarłym w roku 1564 Janem Lanckorońskim, Łowczym Sandomierskim, synem Adama i Barbary Łaskiej - brak biogramu w PSB.
  • "D. Stanislao et Matthiae Baleo" - "Panowie Stanisław i Maciej/Mateusz Balowie" - zapewne tożsami z braćmi Stanisławem i Matiaszem Balami z Boisk h. Gozdawa, synami Mikołaja Bala, Podkomorzego Sanockiego, i Heleny Ewy Tęczyńskiej. Z nich Stanisław, Podkomorzy Sanocki, nie ma biogramu w PSB, a jego brat Matiasz ma biogram w tomie I (BAL Matjasz (zm. ok. 1575) kalwin - biogram niedostępny w iPSB).
  • "D. Stanislao Lassocio" - "Pan Stanisław Lasocki" - Lasocki Stanisław h. Dołęga (ok. 1521–1563), podkomorzy łęczycki, działacz reformacyjny (PSB, tom XVI, s. 548 - biogram dostępny w iPSB).
  • "Hieronymo Philippouio" - Hieronim Filipowski - Filipowski Hieronim (zm. przed 1574) poseł, zwolennik reformacji (PSB, tom VI, s. 457 - biogram niedostępny w iPSB).
  • "Remigio Chelmio" - Remigian Chełmski - Chełmski Remigian (XVI w.) przedstawiciel szlachty kalwińskiej (PSB, tom III, s. 286 - biogram niedostępny w iPSB).
  • "Ioáni Golecio" - Jan Gołecki - redakcja PPB nie dotarła do bliższych szczegółów.
  • "Baltazaro Lukouio" - Baltazar Łukowski - Łukowski Baltazar h. Jelita (zm. po 1570), poseł sejmowy, działacz różnowierczy, sędzia ziemski sandomierski (PSB, tom XVIII, s. 565 - biogram dostępny w iPSB).
  • "Andreę Goluchouio" - Andrzej Gołuchowski - Gołuchowski Andrzej na Chwałowicach h. Leliwa (zm. ok. 1591), poseł sejmowy, kalwin (PSB, tom t. VIII, s. 261 - biogram dostępny w iPSB).