Wśród uczestników uroczystości widoczni m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi z przodu na fotelu), Aleksandra Piłsudska, premier Aleksander Prystor (siedzi na Ignacym Mościckim, z brodą), marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, minister spraw zagranicznych Józef Beck, minister pracy i opieki społecznej Stefan Hubicki, prezes PKO Henryk Gruber, generał Czesław Jarnuszkiewicz, radca Michał Mościcki, kapitan Zygmunt Gużewski (stoi za Aleksandrem Prystorem), prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Krzemieński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.