Członkowie rządu premiera Walerego Sławka z wizytą u prezydenta RP Ignacego Mościckiego w dniu utworzenia gabinetu. Widoczni (od lewej w 1. rzędzie): minister spraw wewnętrznych Henryk Józewski, minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor, minister spraw wojskowych Józef Piłsudski, prezydent Ignacy Mościcki, premier Walery Sławek, minister robót publicznych Maksymilian Matakiewicz, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński, następnie od lewej w 2. rzędzie widoczni kolejno: minister spraw zagranicznych August Zaleski, minister komunikacji Alfons Kühn, minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner, minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, minister reform rolnych Witold Staniewicz, minister sprawiedliwości Stanisław Car, minister rolnictwa i dóbr państwowych Leon Janta Połczyński, minister skarbu Ignacy Matuszewski.