Prezydent RP Ignacy Mościcki wśrod członków gabinetu.Siedzą od lewej: minister rolnictwa Leon Kozłowski, minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor, premier Walery Sławek, prezydent RP Ignacy Mościcki, minister spraw wojskowych Józef Piłsudski, minister spraw zagranicznych August Zaleski, minister komunikacji Alfons Kuhn. Stoją od lewej: minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski, minister robót publicznych Mieczysław Norwid-Neugebauer, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński, minister bez teki Bronisław Pieracki, minister pracy i opieki społecznej Stefan Hubicki, minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner, kierownik w Ministerstwie Skarbu Ignacy Matuszewski, minister rolnictwa Leon Janta-Połczyński, minister sprawiedliwości Czesław Michałowski.