Audycja Polskiego Radia z 22.12.1956. Orędzie wigilijne Prymasa Polski, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego [1901-1981], skierowane do wiernych w kraju i poza jego granicami, w którym: wyraża troskę o Polaków w kraju i na emigracji, modli się o dar jedności narodu polskiego silnego w wierze i zwartego duchowo oraz o pojednanie wszystkich narodów, wzywa do działań, aby polska ziemia posiadła oblicze Boże i stała się bezpiecznym schronieniem dla wszystkich Polaków, docenia trud narodu polskiego przy odbudowie kraju, prosi o wychowanie młodych w duchu tysiącletniej chrześcijańskiej kultury, wzywa do działań na rzecz Polski sprawiedliwej, Polski będącej wzorem dla innych. Prymas Wyszyński oddaje całe życie narodu polskiego w ręce Matki Bożej.